Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu. Dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Decyzję administracyjną ws. dofinansowania kosztów kształcenia podejmuje Wójt Gminy Hyżne dla młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne.

 

Podstawa prawna podejmowanych decyzji:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 3. Ustawa z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 362).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 1626 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 ze zm.)
 7. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku prac (MP.2021.122).
 8. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrze­bowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP.2020.106).
 9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP.2019.276).
 10. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352 z 24.12.2013 s.1)
 11. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz UE L 352 z 24.12.2013 s.9)

 

 

Ogólne warunki ubiegania się o dofinansowanie

 1. Poinformowanie przez pracodawcę Wójta Gminy Hyżne o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem (forma pisemna, art. 195,  § 1, Kodeks pracy). W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – poinformowanie Izbę Rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika o fakcie zawarcia umowy z młodocianym (§ 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

 1. Pomoc de minimis.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis (art. 122 ust 1, Ustawy Prawo oświatowe, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s.1).

 

 1. Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie.

Wniosek na załączonym druku należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103,w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego odpowiedniego egzaminu. Wniosek o przyznanie dofinansowania, pracodawca składa w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103,w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego odpowiedniego egzaminu, o którym mowa w przepisach dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

 1. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art.. 122ust 2, 2a i 3 ustawy Prawo oświatowego wysokość dofinansowania ustalana jest w następujący sposób:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wyso­­kości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

3)  w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w pkt 4.  ppkt 1, wynosi do 10 000 zł;

4) kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%;

             5) jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

 1. Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie
 1. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w prowadzonej imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu;
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 3. kopią umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopia odpowiednio, dyplomu, certyfikatu lub świadectwa  potwierdzającego zdanie egzaminu o którym mowa w art. 122 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy prawo oświatowe albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 6. kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy jeżeli dotyczy;
 7. aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez wnioskodawcę;
 8. pełnomocnictwo jeżeli wniosek o dofinasowanie składa pełnomocnik;
 9. kopia dokumentów potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;
 10. formularz informacji przedkładanych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis;
 11. kopia zaświadczeń o pomocy de minimis jakie wnioskodawca  w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo zaświadczenie/a o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 12. inne dokumenty/informacje na prośbę organu przyznającego dofinansowanie.

 

 1. Terminy realizacji

Decyzje wydawane są zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. Odwołanie od decyzji.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne. Odwołania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny